Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 24η


24. Κατακληρονόμησις τῆς Ἐνυποστάτου Σοφίας. Ἡ παιδαγωγία της μετέρχεται πρῶτα τήν φάσι τῶν δυσκολιῶν καί κατόπιν δίδει τούς θησαυρούς της. Ἐγκαταλείπει ὅποιον δέν ἐπιδέχεται τήν παιδαγωγία της. 4, 16-19  3-9-1985

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
16 ἐὰν ἐμπιστεύσῃ, κατακληρονομήσει αὐτήν, καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ· 17 ὅτι διεστραμμένως πορεύεται μετ᾿ αὐτοῦ ἐν πρώτοις, φόβον δὲ καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς, ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ πειράσῃ αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆς. 18 καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ᾿ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς. 19 ἐὰν ἀποπλανηθῇ, ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ

 

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr