Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΧΙ ΣΚΛΑΒΟΣ !
Ἀπὸ τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ : 

Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν. Καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Κύριος παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικὸν μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁπού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν.


Αναφορά Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου για το πενθήμερο : 

«Ἀποστολικές Διαταγές», 8ο βιβλίο. Ἀκοῦστε τί συμβουλεύουν οἱ «Ἀποστολικές Διαταγές», ἀρχαῖο βιβλίο, γιά τό πενθήμερο: «Ἐργαζέσθωσαν οἱ δοῦλοι πέντε ἡμέρας, Σάββατο δέ καί Κυριακή σχολαζέτωσαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ διά τήν διδασκαλίαν τῆς εὐσεβείας». Εὐσέβεια λέγεται ὁ Χριστιανισμός, διδασκαλία εἶναι τό κήρυγμα. Ὅλη μέρα θά πᾶνε νά ἀκούσουν κήρυγμα, κατήχηση. «Τό μέν γάρ Σάββατον εἴπομεν δημιουργίας λόγον ἔχειν, τήν δέ Κυριακήν Ἀναστάσεως». Σάββατο ἔχομε τή δημιουργία, καταπαύει ὁ Θεός, καί κατόπιν, τήν Κυριακή, ἔχομε τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως».

(Ἠσαΐας, ὁμιλία 71η)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...