Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

(ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ)
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, Σεπτέμβριος 2012
ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΟΝ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝ ΤΟΝ ΗΧΟΝ, ΤΟ ΕΩΘΙΝΟΝ
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ
 
Ἰνδικτιὼν στ΄                                                                                                                       Νομικὸν Φάσκα Ἀπριλίου 30
Ἡλίου κύκλοι 17                                                                                                                 Λατίνων Πάσχα Μαρτίου 31
Σελήνης κύκλοι 16                                                                                                             ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Μαΐου 5
Σελήνης θεμέλιον 29                                                                                                        Ἡ Ἀνάληψις Ἰουνίου 13
Κρεῳφαγίας ἡμέραι 76                                                                                                    Ἡ Πεντηκοστὴ Ἰουνίου 23
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια ἡμέρᾳ Κυριακῇ                                                                            Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Ἰουνίου 30
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Φεβρουαρίου 24                                                                        Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέραι –
(Ἦχος πλ. α’, Ἑωθινὸν ε’)                                                                                       Ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρᾳ Σαββάτῳ
Ἡ Ἀπόκρεως Μαρτίου 10                                                                                         Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμέρᾳ Σαββάτῳ
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ Δευτέρᾳ τῆς Β’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν                       Ἡ Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Τρίτῃ
 
ΜΗΝΟΛ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΧΟΣ
ΕΩΘΙΝΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
6
13
20
27
 Τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (τῶν Δέκα Λεπρῶν)
Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ζακχαίου)
 Τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
Τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου
Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
—-
βαρὺς
πλ. δ΄
α΄
Ὄρθρου
Ι΄
ΙΑ΄
Α΄
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
 3
10
17
24
Κυριακὴ ΙΕ΄ Ματθαίου (τοῦ Νομικοῦ)
Κυριακὴ ΙΣΤ΄ Ματθαίου (τῶν Ταλάντων)
Κυριακὴ ΙΖ΄ Ματθαίου (τῆς Χαναναίας)
Κυριακὴ ΙΣΤ΄ Λουκᾶ (Τελώνου κ΄ Φαρισαίου)
Κυριακὴ ΙΕ΄, Περίοδος Β΄
Τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Κυριακὴ ΙΖ΄, Περίοδος Β΄
Τοῦ Προδρόμου
β΄
γ΄
δ΄
πλ. α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΜΑΡΤΙΟΣ
 3
10
17
24
31
Κυριακὴ ΙΖ΄ Λουκᾶ (τοῦ Ἀσώτου)
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
Κυριακὴ Α΄ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
Κυριακὴ Β΄ τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ ΛΔ΄, Περίοδος Ε΄
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
Κυριακὴ Α΄ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
Κυριακὴ Β΄ τῶν Νηστειῶν
πλ. β΄
βαρὺς
πλ. δ΄
α΄
β΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
Ι΄
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
  7
14
21
28
 Κυριακὴ Γ΄ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ ΣΤ΄ τῶν Βαΐων
 Κυριακὴ Γ΄ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ Ε΄ τῶν Νηστειῶν
Κυριακὴ ΣΤ΄ τῶν Βαΐων
γ΄
δ΄
πλ. α΄
ΙΑ΄
Α΄
Β΄
Ὄρθρου
ΜΑΪΟΣ
  5
12
19
26
 Κυριακὴ Α΄ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κυριακὴ Β΄ τοῦ Θωμᾶ
Κυριακὴ Γ΄ τῶν Μυροφόρων
Κυριακὴ Δ΄ τοῦ Παραλύτου
 Κυριακὴ Α΄ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κυριακὴ Β΄ τοῦ Θωμᾶ
Κυριακὴ Γ΄ τῶν Μυροφόρων
Κυριακὴ Δ΄ τοῦ Παραλύτου
β΄
γ΄
Β΄
Α΄
Δ΄
Ε΄
ΙΟΥΝΙΟΣ
  2
 9
16
23
30
 Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακὴ ΣΤ΄ τοῦ Τυφλοῦ
Κυριακὴ Ζ΄ τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ Η΄ τῆς Πεντηκοστῆς
Κυριακὴ Α΄ Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων)
 Κυριακὴ Ε΄ τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακὴ ΣΤ΄ τοῦ Τυφλοῦ
Κυριακὴ Ζ΄ τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ Η΄ τῆς Πεντηκοστῆς
Τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων
δ΄
πλ. α΄
πλ. β΄
πλ. δ΄
Ζ΄
Η΄
Ι΄
Ὄρθρου
Α΄
ΙΟΥΛΙΟΣ
  7
14
21
28
 Κυριακὴ B΄ Ματθαίου
Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου
Κυριακὴ Ε΄ Ματθαίου
 Τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ Δ΄, Περίοδος Α΄
Κυριακὴ Ε΄, Περίοδος Α΄
α΄
β΄
γ΄
δ΄
Β΄
Γ΄|
Δ΄
Ε΄
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  4
11
18
25
 Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου
Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου
Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου
Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου
 Κυριακὴ ΣΤ΄, Περίοδος Α΄
Κυριακὴ Ζ΄, Περίοδος Α΄
Κυριακὴ Η΄, Περίοδος Α΄
Κυριακὴ Θ΄, Περίοδος Α΄
πλ. α΄
πλ. β΄
βαρὺς
πλ. δ΄
ΣΤ΄
Ζ΄
Η΄
Θ΄
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  1
 8
15
22
29
 Τῆς Ἰνδίκτου
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ
 Τῆς Ἰνδίκτου
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Κυριακὴ ΙΓ΄, Περίοδος Β΄
Κυριακὴ ΙΔ΄, Περίοδος Β΄
 α΄
β΄
γ΄
δ΄
πλ. α΄
Ι΄
Ὄρθρου
Α΄
Β΄
Γ΄
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  6
 13
 20
 27
 Κυριακὴ Γ΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ τῶν Ἁγ.Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ Ζ΄ Λουκᾶ
 Κυριακὴ ΙΕ΄, Περίοδος Β΄
Κυριακὴ τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου
Κυριακὴ ΙΖ΄, Περίοδος Β΄
Κυριακὴ ΙΗ΄, Περίοδος Γ΄
 πλ. β΄
βαρὺς
πλ. δ΄
α΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Ζ΄
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  3
10
17
24
 Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ
 Κυριακὴ ΙΘ΄, Περίοδος Γ΄
Κυριακὴ Κ΄, Περίοδος Γ΄
Κυριακὴ ΚΑ΄, Περίοδος Γ΄
Κυριακὴ ΚΒ΄, Περίοδος Γ΄
β΄
    γ΄
    δ΄
πλ. α΄
 Η΄
Θ΄
Ι΄
ΙΑ΄
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  1
  8
15
22
29
 Κυριακὴ ΙΔ΄Λουκᾶ
Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ ΙΑ΄ Λουκᾶ
Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
 Κυριακὴ ΚΓ΄, Περίοδος Γ΄
Κυριακὴ ΚΔ΄, Περίοδος Γ΄
Τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου
Κυριακὴ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
 πλ. β΄
βαρὺς
πλ. δ΄
     α΄
     β΄
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...