Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ

        Ἂν ὁ Θεὸς ἔκανε μία δημιουργία μὲ λογικὰ ὄντα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ
ἄγγελοι, ἀλλὰ ἔκανε τὰ ὄντα αὐτὰ ἄτρεπτα, τότε ποῦ θὰ ἔμενε χῶρος γιὰ τὴν ἐλευθερία; Ἡ τελειότης τῶν δημιουργημάτων δὲν βρίσκεται εἰς τὴν ἀτρεψίαν, ἀλλὰ εἰς τὴν ἐλευθερίαν. 
      Στὴν ἐποχή μας, παρ ̓ ὅτι ἔχουμε τόσο λανθασμένες θέσεις περὶ ἐλευθερίας, καὶ ὅταν θέλουμε νὰ κάνουμε τὸ δικό μας θέλημα, φωνάζουμε καὶ λέμε ὅτι καταπιεζόμεθα, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὸ δικό μας θέλημα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, σκεπτόμαστε καὶ λέμε∙ -Γιατί νὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἐλευθερία καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἄτρεπτοι; Ὅμως, εἶμαι ἄτρεπτος, θὰ πεῖ ὅτι δὲν ἔχω ἐλευθερία! δὲν ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ εἶμαι κάτι ἄλλο.  
        Ἐλευθερία σημαίνει δυνατότης νὰ εἶμαι κάτι ἄλλο. Ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἤθελε νὰ εἶμαι κάτι ἄλλο, ἀλλὰ ἡ δυνατότης νὰ εἶμαι κάτι ἄλλο. Γι ̓ αὐτό, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἂς ποῦμε γιὰ τὴν ἐλευθερία στὸν Χριστιανικὸν χῶρον.
          Ἐλευθερία δὲν εἶναι νὰ διαλέξω τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό, ἀλλὰ ἐλευθερία εἶναι νὰ μπορῶ νὰ κάνω καὶ τὸ ἕνα, καὶ τὸ ἄλλο, ὡς δυνατότητα, ἀλλὰ πάντα θὰ διαλέγω ἐλευθέρως τό καλόν. Συνεπῶς ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι θέμα ἐκλογῆς, ἀλλὰ δυνατότητος. Τὸ λέγει αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δύο φορές, στὴν Α ́ Πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του∙ «Πάντα μοι ἔξεστι, ἀλλ ̓ οὐ πάντα συμφέρει∙ πάντα μοι ἔξεστι ἀλλ ̓ ἐγὼ οὐκ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος», ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλὰ δὲν μὲ συμφέρουν ὅλα.

ΠΗΓΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΡΙΑ 3η
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...