Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Β´ 14 - 22
Ἀδελφοί, Ἰησοῦς Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.
Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

 
Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

     Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ' όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή Του ο ίδιος ο Κύριος, και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο το Ναθαναήλ. Παραθέτουμε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, στα οποία ο άναγνώστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Φίλιππο, σχετικά με τη ζωή του

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


     ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ : ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ : ΕΔΩ

Ό μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ. Χ. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ : ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Θ´ 6 - 11
6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ· 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ - ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ


Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΤΡΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ


1. Ἡ ἀναρχία. Καρπός τῆς Ἀθεΐας. Ἡ ἱστορία τῆς Ἀναρχίας. Οἱ δύο σημαῖες τοῦ ὅρου «ἀναρχία». (13-03-1988)
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ
..............................................................................................................................

2.  Χαρακτηρισμός ἀναρχικῶν κινημάτων.Ὁ ἀναρχισμός στήν Ἑλλάδα. - Κριτική σέ μιά του διακήρυξη.  (20-03-1988)
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ 
................................................................................................................................................................

3.  Θεολογική ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Ἀναρχίας. Ἁγιογραφικά καί Πατερικά ἐρείσματα. «Οὐδέν γάρ, οὐδέν ἀναρχίας χαλεπώτερον». (27-03-1988)
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (1846 - 1920) - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

 
 Ο Άγιος Νεκτάριος μας άφησε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο. Ήταν πολυγραφότατος και λόγιος της εποχής του. Πραγματεύονταν πάσης φύσεως θέματα, θεολογικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, ηθικά, υμνολογικά κ.α. Το έργο είχε αναγνωριστεί για τη σπουδαιότητά του, το ύφος του και την πνευματικότητά του όσο ακόμα βρισκόταν εν ζωή από τον τύπο της εποχής αλλά και από την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
       
        Θα σταθούμε σε ένα έργο του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο "ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ", Τόμος Β', Αθήνα 1896, Τυπογραφείο Α. ΚΑΛΑΡΑΚΗ.  Ο λόγος που προβάλλουμε αυτό το έργο είναι λόγος αφύπνισης στην επιχειρούμενη εδώ και πολλά χρόνια προσπάθεια ισοπέδωσης, απαξίωσης, διαστροφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών που κράτησαν ζωντανό το έθνος μας.

         Γράφει ο Άγιος Νεκτάριος στην εισαγωγή του έργου αυτού (σε νεοελληνική απόδοση) : "Το θέμα αυτής της μελέτης μου προήλθε από τις μελέτες στις οποίες ασχολούμαι από κάποια έτη. Οι Έλληνες συγγραφείς υπήρξαν το υποκείμενο των μελετών μου. Ορμήθηκα από έναν διαφλέγοντα πόθο όπως αθροίσω παν ότι περί Θεού, περί ψυχής και περί αρετής υγιές έχουν πει ..... από την μελέτη αυτή και της διευθέτησης της ύλης πείσθηκα ότι οι Έλληνες σοφοί υπήρξαν διδάσκαλοι της αλήθειας, αυτήν επιζήτησαν και ότι ο έρωτας της γνώσεως της αλήθειας τους οδήγησε στην αληθινή φιλοσοφία. .... Η Ελληνική φιλοσοφία έγινε για την Ελληνική φυλή παιδαγωγός για την κατανόηση της αποκαλυφθήσης αλήθειας. Ο έρωτας προς την φιλοσοφία έγινε έρωτας προς τον χριστιανισμό και η φιλοσοφία έγινε πίστη στον Χριστό. Ο έρωτας άρα προς την αλήθεια υπήρξε ο λόγος για το ότι η Ελληνική φυλή με την εμφάνιση της αποκαλυφθήσης αλήθειας έγινε αυτή ο εραστής της και οπαδός της και ενστερνίστηκε και εγκολπώθηκε αυτή και το αίμα αυτής της αποκαλυφθήσης αλήθειας αφειδώς υπέρ αυτής έχυσε. Επειδή λοιπόν αυτή η Ελληνική φιλοσοφία και αυτός ο λόγος όπου η Ελληνική φυλή πρώτη ασπάστηκε στον χριστιανισμό για αυτό έλαβα ως θέμα της μελέτης την Ελληνική φιλοσοφία ως προπαιδεία στον χριστιανισμό, ως θέμα πολύς σπουδαιότητας για τους Έλληνες....
    .... Η φιλοσοφία είναι αληθινά αναφαίρετο κτήμα του Έλληνα. Διαδιδόμενη στα έθνη προσηλυτίζει αυτά και τα καθιστά Ελληνικά. Οι οπαδοί αυτής και οι ομιλούντες αυτής αποβάλλοντας το ξένον και βάρβαρον περιβάλλονται το ελληνικό και την ευγένεια. Η Ελληνική φιλοσοφία έχει προορισμό να καταστήσει τους πάντες Έλληνες. Γεννήθηκε υπέρ του χριστιανισμού και συνταυτίστηκε με αυτόν όπως εργασθεί προς σωτηρία της ανθρωπότητας. 'Ελληνας και φιλοσοφία είναι δυο τινά αναπόσπαστα, μαρτυρεί και ο Απόστολος την εθνών Παύλος λέγοντας "Έλληνες σοφίαν ζητούσιν". Ο Έλληνας αληθινά γεννήθηκε για να φιλοσοφεί, γιατί γεννήθηκε διδάσκαλος της ανθρωπότητας. Αλλά αν η φιλοσοφία έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν έπεται ότι ο 'Ελληνας πλασμένος φιλόσοφος πλάσθηκε χριστιανός, πλάσθηκε για να γνωρίσει την αλήθεια και να διαδώσει αυτήν στα έθνη.
         Ναι ο Έλληνας γεννήθηκε κατά θεία πρόνοια διδάσκαλος της ανθρωπότητας, αυτή ήταν η αποστολή του, αυτό το έργο εκπληρώθηκε, και μαρτύριο γι αυτό η εθνική ιστορία, μαρτύριο η φιλοσοφία του, μαρτύριο η κλίσης αυτού, μαρτύριο η παγκόσμια ιστορία, μαρτύριο η μακροβιότητα αυτού, όπου μπορούμε αδίστακτα να συμπεράνουμε και την αιωνιότητα αυτού για το αιώνιο έργο του Χριστιανισμού με το οποίο συνδέθηκε ο Ελληνισμός, γιατί ενώ όλα τα έθνη τα οποία εμφανίστηκαν στην παγκόσμια σκηνή ήλθαν και παρήλθαν, μόνο το Ελληνικό έμεινε ως πρόσωπο δρων επί της παγκόσμιας σκηνής σε όλους τους αιώνες, γιατί η ανθρωπότητα χρειάζεται της λείπουν έχει ανάγκη αιώνιων διδασκάλων, μαρτύριον τέλος η εκλογή αυτού μεταξύ των εθνών από την Θεία Πρόνοια όπως εμπιστευθεί σε αυτό την ιερά παρακαταθήκη την αγία πίστη, την θρησκεία της αποκαλύψεως και το θείον έργο της αποστολής αυτής, το αιώνιο έργο της σωτηρίας δια της διαπλάσεως όλης της ανθρωπότητας με τις αρχές της αποκαλυφθείσης θρησκείας. Το έργο αυτό αληθινά ανατέθηκε στην Ελληνική φυλή. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το έργο του Αγίου Νεκταρίου στην ιστοδιεύθυνση  :   http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/a/0/metadata-141-0000403.tkl
  


Ψηφιοποιημένα έργα του Αγίου Νεκταρίου


Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : "ΠΟΤΕ ΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ" ;


641. Πότε δίδεται ὁ Φύλακας ἄγγελος στόν κάθε ἄνθρωπο; (14-11-93)
ΠΗΓΗ :  arnion.gr

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ

Οι Αρχάγγελοι
Μιχαήλ και Γαβριήλ
Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ενώ άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, το Λωτ, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σε πολλούς από τους προφήτες. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης οι άγγελοι μνημονεύονται σε πολλά χωρία, εκ των οποίων τα ενδεικτικότερα είναι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καθ' όλη τη πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του.
 
 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον άνθρωπο και πριν από τη δημιουργία του ορατού και υλικού κόσμου, αφού στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Ιώβ» παρουσιάζεται ο Θεός να μιλά και να ομολογεί ότι μόλις δημιούργησε τα άστρα, όλοι οι άγγελοι τον ύμνησαν με δοξολογίες.
Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν από το Θεό δεν μας είναι γνωστός. Ωστόσο μπορούμε να λάβουμε μία εικόνα γι' αυτόν μέσα από την διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι οι αγγελικές δυνάμεις δημιουργήθηκαν μόλις ο Θεός συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας τους. Δηλαδή η απόφαση του Θεού να δημιουργήσει τον αγγελικό κόσμο, σήμανε ταυτόχρονα και τη δημιουργία του.
Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων δεν έχει να κάνει με κάποια ανάγκη του Θεού. Δεν είναι δυνατό ο υλικός ή ακόμη και αυτός ο πνευματικός κόσμος να μπορεί να προσφέρει κάτι επιπλέον στη δόξα του Θεού. Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων φανερώνεται από τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέγει ότι ο Θεός τους έδωσε ύπαρξη και ζωή γι' αυτούς τους ίδιους, με κίνητρο την αγάπη του και αγαθότητα και με σκοπό να συμμεριστούν ως λογικά όντα τη μακαριότητά του. Μετέχουν στη Θεία μακαριότητα και τρέφονται με τη διαρκή θέα του προσώπου του Θεού. Ωστόσο αυτή η συμμετοχή στη θεία μακαριότητα ωθεί τις αγγελικές δυνάμεις σε μία συνεχή ανοδική πορεία, σε μία πορεία προς τη πνευματική τελειότητα.
 

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ:

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ ΑΓΙΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Ϛ´ 11 - 18
11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. 13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 14 Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 15 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ)

                           Ψηφιδωτό 12ος αιών.  Capella Palatina, Παλέρμο

39. Τό δέντρον Γνώσεως καλοῦ καί πονηροῦ. Α'.  (22/01/84)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ : 


Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


168. Α. Ποιά εἶναι ἡ κατάσταση τῶν ἐμβρύων, πού προέρχονται ἀπό ἔκτρωση ἤ καί ἀπό ἀποβολή; Β. Πῶς μπορούν νά συγχωρεθοῦν οἱ γονεῖς, πού ἔχουν κάνει ἔκτρωση;

Δυο θλιβερά ρεκόρ για τη χώρα μας : 

Πρώτη σε ποσοστά εκτρώσεων στην Ευρώπη
Σχεδόν τελευταία στο δείκτη γεννητικότητας στην Ευρώπη 

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ (Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΡΩΜΑΙΑ
Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ : ΕΔΩ  ΚΑΙ  ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Β´ 16 - 20
16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. 17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ : "ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΟΧΙ"

 

 Τό ἡρωικόν ΟΧΙ. (28-10-01)
ΠΗΓΗ : arnion.gr

H ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ        "Η ελληνική σημαία συμβολίζει τους ιστορικούς αγώνες της φυλής μας, συμπυκνώνει την ταυτότητά μας, τη μνήμη των παππούδων μας, το αίμα των ηρώων μας και σκεπάζει τους νεκρούς μας. Δεν επιτρέπεται ούτε να καίγεται, ούτε να βεβηλώνεται, ούτε να χλευάζεται, ούτε να λοιδορείται με πολύχρωμα σχέδια απεικονίζοντα τη χυδαιότητα και τον αρρωστημένο τρόπο συνεύρεσης φρικτών μειοψηφιών, οι οποίες ανάγουν σε νόημα και σκοπό της δυστυχισμένης τους ζωής τον διεστραμμένο ηδονισμό, την οικτρή αυτοϊκανοποίηση και την πρόστυχη μεταχείριση του ιερού ανθρωπίνου προσώπου".     (Πηγή: Pentapostagma) 

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Από τα κατοικίδια ζώα ..... 
 ..... ... στον άνθρωπο 


       
     Στη στη χώρα μας γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί και γενικευτεί ο τρόπος συναλλαγών μέσω καρτών. 
     Στο εξωτερικό οι συναλλαγές μέσω καρτών γίνονται εδώ και πολλά  χρόνια, όμως έχει ξεκινήσει μια διαφημιστική εκστρατεία προκειμένου οι άνθρωποι να πειστούν για τα πλεονεκτήματα   ενός νέου τρόπου αγορών και πληρωμών με RFID (Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification, η απόδοση του στα ελληνικά ορίζεται ως «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων).
      Πρόκειται για μια κάψουλα σε μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού που εμφυτεύεται στο χέρι σε συγκεκριμένη περιοχή και που αλληλεπιδρά με μηχανήματα συναλλαγών, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.
      Η κάψουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον ως ταυτότητα, ως ηλεκτρονικό κλειδί, ως διαβατήριο, ως άδεια οδήγησης, ως κάρτα υγείας, ως εισιτήριο, δηλαδή αυτά που συνήθως είναι μέσα σε ένα πορτοφόλι.        
        Έτσι με τη νέα τεχνολογία εμφύτευσης του RFID δεν χρειάζονται τα πορτοφόλια, αφού όλα αυτά αντικαθίστανται με έναν ψηφιακό αριθμό που είναι περασμένος στην κάψουλα. 
     Πώς λειτουργεί; Όταν το χέρι με την ενσωματωμένη κάψουλα πλησιάσει στο ειδικό μηχάνημα  , (για παράδειγμα πληρωμής ειδών στο σούπερ μάρκετ), το μηχάνημα ρίχνει μια ακτινοβολία στην κάψουλα που την ενεργοποιεί. Ενεργοποιούμενη  η κάψουλα  δίνει στο μηχάνημα τον ψηφιακό αριθμό της.  Το μηχάνημα "διαβάζει", αναγνωρίζει τον αριθμό και κάνει συγκεκριμένες εντολές που τις έχει δώσει ο ιδιοκτήτης της.
       Αν διάβαζε κάποιος στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το 13ο κεφάλαιο και τους στίχους : "16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ" πριν από 60 ή 70 χρόνια δεν θα κατανοούσε τον τρόπο που θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά που γράφει. Τώρα όμως με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την τεχνολογική πρόοδο η ερμηνεία γίνεται κατανοητή.
      Βέβαια μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός γνωρίζει αν αυτό θα είναι το τεχνολογικό μέσο για το τελικό σφράγισμα επί εποχής αντιχρίστου που θα το επιβάλλει νομοθετικά, ή θα ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί κάτι πιο εξελιγμένο.
     Όλα αυτά ο Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος τα είχε αναλύσει σε ομιλίες του εδώ και πολλά χρόνια.
    Ομιλία 56η του Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα : " Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Θηρίου. Χωρία ἐξ ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί Ἀντιχρίστου. Ὀνόματα αὐτοῦ. Ἡ φυσιογνωμία του" (14/11/82), από τη σειρά Ἱερά Ἀποκάλυψις.
Απομαγνητοφωνημένη η ομιλία :  ΕΔΩ

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Α´ 11 - 19
11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, 14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· 19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. 

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ (1509 -1581)


     Ο Όσιος Γεράσιμος  γεννήθηκε το 1509 μ.Χ. στα Τρίκαλα της Κορινθίας. Ο πατέρας του, Δημήτριος ήταν από το γνωστό Βυζαντινό γένος των Νοταράδων, και κατά την παράδοση ήταν συγγενής του μεγάλου Δούκα Λουκά Νοταρά που καθαιρέθηκε κατά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Το κοσμικό όνομα του αγίου ήταν Γεώργιος.
    Από μικρός έλαβε χριστιανική και αρχοντική ανατροφή και διακρινόταν στο σχολείο για την ευστροφία και την ευφυΐα του μυαλού του. Ευγενική

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ)38. Τό Μυστήριον τοῦ κατά Θεόν Γάμου.  (15/01/84)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ 


ΠΗΓΗ :

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ : ΕΔΩ  ΚΑΙ   ΕΔΩ

  ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

Τὶς τρεῖς αὐτὲς εἰκόνες τὶς εὐλόγησε ἡ Παναγία μας μὲ τὸ πανάγιό της χέρι καὶ εἶπε: «Ἡ χάρις τοῦ ἐξ’ ἐμοῦ γεννηθέντος Κύριου μου καὶ Θεοῦ μου, νὰ εἶναι μετ’ αὐτῶν»

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ : "Ο ΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ"       
       Ομιλία Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στο προσφυγικό σωματείο «Σταυραετός», Αγλαντζιάς Λευκωσίας (09.12.2016). 
       Ο Πανιερότατος μέσα από τη σύγχρονη αγιότητα και τον σύγχρονο προφητικό λόγο των αγίων ανθρώπων του Θεού, αναλύει πνευματικά και θεολογικά τη σύγχρονη γεωπολιτική στρατηγική που εφαρμόζουν οι μεγάλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι μέρος των ευρύτερων υποχθόνιων σχεδίων των ανθρώπων του μυστικού χρήματος, της νέας τάξης πραγμάτων, που έχουν σαν στόχο τη δημιουργία του φθαρμένου ανθρώπου που δεν θα έχει καμία ηθική αντίσταση.
       Αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν έναν πόλεμο ηθικής ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και διέλυσαν το τρίπτυχο : της αγάπης προς την πατρίδα, ισοπέδωσαν τις τοπικές οικονομίες προς όφελος μιας παγκόσμιας οικονομίας, και την θρησκεία προς όφελος μιας παγκόσμιας θρησκείας.
      Στόχος της Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι η νομιμοποίηση της ανήθικης ηθικής μέσα από διάφορα νομοθετήματα της βουλής και των προγραμμάτων του υπουργείου παιδείας. Μέσα από διάφορα νομοθετήματα του υπουργείου γεωργίας θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και όλα να είναι εισαγόμενα. 
        Θέλουν να δημιουργήσουν έναν καινούριο τύπο ανθρώπων που να μην έχει ηθικές αντιστάσεις, να μην έχει θρησκευτικές αναζητήσεις, να μην αναζητά την αγιότητα αλλά τη διαφθορά και την ικανοποίηση των επιθυμιών του μέσα από νομοσχέδια και σιγά σιγά να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια θρησκεία και όλα αυτά για να μπορέσουν κάποια στιγμή να φέρουν έναν παγκόσμιο κυβερνήτη, ο οποίος βεβαίως πρέπει να είναι αντίχριστος.
           Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα μας λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος στην αναρτημένη ομιλία  ....

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ  ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ´ 8 - 15
8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· 9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. 12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ’ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...