Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΛΟΥΚΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


 Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (δ' 1-7)
1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. 4 ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· 5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· 6 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν. 7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 
 

 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης :''Η Ἐκκλησία θά διωχθῇ & οἱ ναοί θά κλείσουν. Ἐκκλησία κατακομβῶν...''

«Η Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ & οἱ ναοὶ θὰ κλείσουν..»
Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
Ἔ, φεύγουμε κ᾿ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπελαμβάναμε ὡρισμένα προνόμια σὲ ὡρισμένας ἐποχὰς καὶ εἶχε μερικὴ ἐλευθερία. 
Φεύγουμε πλέον ἀπό τό σχῆμα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας, καί μπαίνομε στό σχῆμα τῶν κατακομβῶν.
Tότε πλέον, ὄχι μόνο τροπικῶς, ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωριστοῦμε.
Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ· καὶ οἱ ναοὶ θὰ κλείσουν, ὃν τρόπον ἔχουν κλείσει στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ ἄλλα μέρη.
Διωγμός. Φαίνονται αὐτὰ ἀπίστευτα· ἀλλὰ ὅλες οἱ ἐνδείξεις φανερώνουν, ὅτι ἐκεῖ βαίνομε. 
Λοιπόν, πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νὰ προετοιμάσωμε τὸν ἑαυτό μας διὰ Ἐκκλησίαν κατακομβῶν.
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Ἔχομε ἐμεῖς τὴν διάθεσιν αὐτήν; Τί λέτε; Μήπως συμβῇ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν Πέτρο· «Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον» (ὁ σατανᾶς, λέει, ζητάει νὰ σᾶς κοσκινίσῃ)·
«ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,31). Ὁ Κύριος ἐγνώριζε τὴν ἀδυναμία τοῦ Πέτρου καὶ ὅτι, ναὶ μὲν εἶχε πόθο εἰλικρινῆ νὰ μείνῃ κοντὰ στὸ Χριστό, ἀλλὰ ἦταν τὸ πνεῦμα του ἀσθενές.
Ὁ Πέτρος ἀπήντησε· «Ἐγώ, Κύριε, μαζί σου θὰ εἶμαι». Κ᾿ ἐσεῖς τώρα εἶστε ἐδῶ πέρα, μαζί μου. Ἀλλὰ θὰ εἶστε πάντα;
Θὰ περάσετε κόσκινο. Δὲν θέλω νὰ σᾶς ἀπογοητεύσω. Ὡραῖα εἶστε τώρα ὅλες ἐδῶ. Δὲν σᾶς πειράζει κανείς, δὲν σᾶς καταδιώκει κανείς...
Ἐλεύθερο κατηχητικὸ σχολεῖο ἔχετε, ἐλεύθερες συγκεντρώσεις κάνετε, ἐλεύθερα εἶνε ὅλα. Ζῆτε πάνω σ᾿ ἕνα ὄρος Θαβώρ. «Kαλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Mατθ. 17,4). Ἔχετε τὴ συντροφιά σας, τὸ φαγητό σας, τὸν ὕπνο σας, τὰ κέντρο σας, τὰς εὐκολίας σας. Ὅλα αὐτὰ εἶνε καλὰ καὶ εὐχάριστα. 
Ἀλλὰ μετὰ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς δώσῃ μιὰ κλωτσιά, ὅπως λέει καὶ ὁ Χότζνερ, καὶ θὰ μᾶς πετάξῃ ἀπὸ τὸ ὄρος Θαβώρ· θὰ μᾶς ῥίξῃ κάτω, στὴν σκληρὰν πεδιάδα, στὸ σχῆμα αὐτό.
Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς εἴ­μεθα προετοιμασμένοι γιὰ ἕνα τέτοιο διωγμό; 
Ἔχομε ἐμεῖς τὸ θάρρος καὶ τὴν αὐταπάρνησιν τοῦ μάρτυρος ἐκείνου, ποὺ ἄκουε νὰ πλησιάζῃ τὸ μούγκρισμα τῶν λεόντων καὶ ἔλεγε· «Nά, ἀκούεται ἡ σάλπιγξ, ἀκούεται ἡ σάλπιγγα ποὺ μὲ καλεῖ»;
Ἔχομε ἐμεῖς τέτοια αὐταπάρνησι καὶ θυσία; Ἐμεῖς οἱ ὑλικοί, οἱ γήινοι ἄνθρωποι...
Μποροῦμε νὰ φτάσουμε σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ποὺ ἔφτασαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἥρωες; 
Ἔχουμε τήν αὐταπάρνησιν αὐτή τῆς Μαριάμ, μιᾶς ταπεινῆς ὑπηρετρίας, ἡ ὁποία κατώρθωσε νά κερδίσῃ τήν Φαβιόλα;

ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ  -Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 27.
 
ΠΗΓΗ : ΕΔΩ

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 9η

      Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

9. Τά τρία «οὐαί» διά τούς μή φοβουμένους τόν Κύριον. Οἱ ἔχοντες καρδίαν δειλήν, καρδίαν παράλυτον, χαμένην ὑπομονήν.  (2, 12 - 14) 21/05/1985 

 

 

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ       Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν και ιερό λείψανο του), διδάχτηκε νωρίς απ' αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (282μ.Χ. - 304μ.Χ.)


       Η περίφημη αγιογραφία της Αγίας Αικατερίνης είναι ένα από τα σπουδαιότερα κειμήλια του Σινά και της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ανήκει στις λεγόμενες «σιναϊτικές» αγιογραφίες, που φιλοτεχνήθηκαν δηλαδή από θεόπνευστους μοναχούς του Σινά, εξαίρετους αγιογράφους που αφιέρωναν τη ζωή τους στα έργα αυτά. Αυτό το αριστούργημα του 15ου-16ου αιώνα κοσμεί την εικονόσταση του Καθολικού της Μονής και θαμπώνει με την ανυπέρβλητη ομορφιά του και την τεράστια πολιτισμική αξία του.

 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ : ΕΔΩ


Βιογραφία
      Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 8η

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

8.  Ὅσοι φοβεῖσθε τόν Κύριον, περιμένετε τό ἔλεός του, τόν μισθό του, τά ἀγαθά του. Δι᾿ ὅλα αὐτά, ἀποδείξεις ἐκ τῆς Ἱστορίας. 2, 4 - 11  14/05/1985

 

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΣΑΛΙΚΗ (1920-1991)
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (β' 14-22)
14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 15 τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· 17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· 22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.  

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ"      Η ευσεβής Άννα σύζυγος του Ιωακείμ, πέρασε τη ζωή της χωρίς να μπορέσει να τεκνοποιήσει, καθώς ήταν στείρα. Μαζί με τον Ιωακείμ προσευχόταν θερμά στον Θεό να την αξιώσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, με την υπόσχεση ότι θα αφιέρωνε το τέκνο της σε Αυτόν.
     Πράγματι, ο Πανάγαθος Θεός όχι μόνο της χάρισε ένα παιδί, αλλά την αξίωσε να φέρει στον κόσμο τη γυναίκα που θα γεννούσε το Μεσσία, το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Όταν η Παναγία έγινε τριών χρόνων, σύμφωνα με την παράδοση, η Άννα και ο Ιωακείμ, κρατώντας την υπόσχεσή τους, την οδήγησαν στο Ναό και την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία. Ο αρχιερέας παρέλαβε την Παρθένο Μαρία και την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, όπου δεν έμπαινε κανείς εκτός από τον ίδιο, επειδή γνώριζε έπειτα από αποκάλυψη του Θεού το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Στα ενδότερα του Ναού η Παρθένος Μαρία έμεινε δώδεκα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος Γαβριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνια. Εξήλθε από τα Άγια των Αγίων, όταν έφθασε η ώρα του Θείου Ευαγγελισμού.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


Τό γεγονός τῆς Ἑορτῆς καί τά ἐξ αὐτοῦ συμπεράσματα. (21-11-82)Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 7η

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

7.  Ἐάν ἀπεφάσισες νά ὑπηρετήσης τόν Κύριον, ἑτοιμάσου διά πειρασμόν. Ἡ ἑτοιμασία συνίσταται εἰς τήν εἰλικρινῆ πνευματικότητα, τήν ὑπομονήν καί τήν μυστηριακήν ζωήν. Μετά τόν πειρασμόν ἀκολουθεῖ ἡ πνευματική αὔξησις. 2, 1-3 7-5-1985

 

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ : ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ FOCUS 103,6 FM (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

    Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον Focus Fm 103,6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. 
    Μιλά για τη διαδικασία κάθαρσης της καρδιάς, για την ιστορική εξέλιξη της Νέας Τάξης Πραγμάτων, για τη δυτικίζουσα σκέψη κλήρου και λαού, για τη στάση της διοικούσας εκκλησίας στην παρούσα πανδημία, για την προφητική αναφορά του Αγίου Πορφυρίου ότι «έχει σχέδιο ο Χριστός να αλλάξει το πλήρωμα του σκάφους, το σκάφος είναι η Μία Αγία Καθολική Εκκλησία μόνο αυτή είναι εκκλησία, όσοι είναι κατεταναίοι (ρασοφόροι) θα τους αλλάξει, άμα δεν κάνουν τη δουλειά καλά και θα επιτρέψει διάφορα γεγονότα και αρρώστιες και σεισμούς, και καταποντισμούς και ένα μεγάλο πόλεμο και ύστερα θα έρθει μεγάλη ειρήνη με το καινούριο πλήρωμα που θα αποκτήσει ο Χριστός καπεταναίοι και απλοί άνθρωποι».
    Επίσης μιλά για τους μετανάστες, για τη σχέση κοροναϊού και οικονομίας, για το εμβόλιο ως μέσω χειραγώγησης της ελευθερίας του ανθρώπου, για το κατά πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα εμβόλια.

Τὰ νέα ἑλληνιστὶ γεγραμμένα

Ὁ Βαῖδεν νικᾷ

Picture Ὁ Βαῖδεν, ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικήσας, πρόεδρος τῶν ΗΑΠ γενήσεται, κατὰ μὲν γὰρ τὸ τῶν ΗΑΠ σύστημα δεῖ τὸν πρόεδρον ἑλέσθαι βουλόμενον διακοσίους καὶ ἑβδομήκοντα βουλευτὰς ἔχειν, ὁ δὲ Βαῖδεν τοῦτον τὸν ἀριθμὸν ἤδη ὑπερβέβληκεν· ὅμως δὲ τὸ ἀποβὰν γιγνώσκειν οὐδαμῶς οὔτε ῥᾴδιον οὔτε ταχὺ ἐγένετο, ἐδέησε γὰρ τρεῖς ἡμέρας μένειν ἕως τὸ ἄγγελμα ἀφίκετο.

καὶ δὴ καὶ αὗται αἱ ἀρχαιρεσίαι μάλιστα τῶν προτεραίων διάφοροι ἐγένοντο διὰ ὃ πάντες ἐν τῇ τηλεοράσει ἑωράκαμεν, ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ μὲν ἡττηθεὶς τὴν ἧτταν δεξάμενος τὸν νικήσαντα μακαρίζει, οἱ δὲ δύο φιλικῶς εἴτε συνδειπνοῦσιν εἴτε ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἀλλήλοις ἐντυγχάνοντες περὶ τῆς διαδοχῆς διαλέγονται καὶ πάντα παρασκευάζουσιν ἵνα ἡ διαδοχὴ ῥᾳδία γένηται, ἀλλὰ ὁ Τρᾶμπ, ἡττηθείς, ἐκ τῆς ἀρχῆς μεγάλως βοήσας διεβεβαιώσατο ὅτι αὐτὸς μὲν νικήσειε, ὁ δὲ Βαῖδεν νικηθείη, εἶπε δὲ ἄλλα τε καὶ ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν ψήφων αἳ τῷ Βαῖδεν τὴν νίκην παρέχοιεν ἂν ψευδεῖς ψῆφοι εἶεν, οὗτος δὲ ψεύσειε, βούλεται δὲ νῦν τοὺς δικαστὰς τὸ ἀποβὰν ἄκυρον ποιεῖν καὶ ἑαυτὸν ὡς νικήσαντα κηρύττειν.

ὃ νῦν πάντες γιγνώσκειν βούλοιντο ἂν τόδε ἐστίν, ὅ τι ποιήσει ὁ Τρᾶμπ ἐπειδὰν ἡ ἡμέρα ἀφίκνηται ᾗ δεήσει αὐτὸν τήν τε ἀρχὴν τῷ Βαῖδεν παραδοῦναι καὶ τὴν Λευκὴν Οἰκίαν καταλιπεῖν, οὐδέποτε γὰρ τὸ πρότερον τοιοῦτο ἐγένετο, τὸν ἡττηθέντα πρῶτον μὲν τὴν ἀρχὴν καταλιπεῖν οὐκ ἐθέλειν, ἔπειτα δὲ λέγειν ὅτι πολλοὶ τῶν ψήφων ψευδεῖς εἰσιν. ὁ Τρᾶμπ ἔτι δύο μῆνας ὡς πρόεδρος μενεῖ, πολλοὶ δὲ φοβοῦνται μὴ τούτῳ τῷ χρόνῳ οὐδὲν ἄλλο ποιῇ ἢ τιμωρίαν ἐκείνων λαβεῖν οἵτινες ἐνίοτε αὐτῷ ἀντέστησαν.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 6η

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

6. Σχέσις Σοφίας καί ἐντολῶν τοῦΘεοῦ. Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου δημιουργεῖ τήν σοφίαν καί τήν παιδείαν (θεωρίαν καί πρᾶξιν). Ἡ ἀπείθεια καί ἡ διχασμένη καρδία. Ἡ ὑποκρισία. Ἡ αὐτοεξύψωσις προδικάζει πτῶσιν. 1, 26 - 30  30-4-1985

 

 ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ 1

 

Ποια στοιχεία, ντοκουμέντα και πληροφορίες τεκμηριώνουν την παγκόσμια σημασία της Αθωνικής Πολιτείας; Μέσα από συνεντεύξεις με επιστήμονες και μοναχούς, αναδεικνύεται η χιλιετής δυναμική της παρουσία ως 'φάρος της Ορθοδοξίας'. Παραγωγή: COSMOTE TV

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ : ΟΜΙΛΙΑ 5η

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

5. Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου ἀναθάλλει τήν εἰρήνην καί τήν ὑγείαν. Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου ἀποδιώκει τά ἁμαρτήματα. Ἡ ἀφοβία Θεοῦ εἰσάγει τά ἁμαρτήματα, ὅπως τόν ἄδικον θυμόν, ἐνῶ ὁ φόβος εἰσάγει τίς ἀρετές, ὅπως τήν μακροθυμίαν. Ὅλα τά συνετά καί σοφά γνωμικά εὑρίσκονται εἰς τά θησαυροφυλάκια τῆς Θείας Σοφίας. 1, 18 - 25  (18/09/1984)  

 

 

ΠΗΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ : arnion.gr


 Επισκεφθείτε το νέο μας ιστοχώρο που είναι αφιερωμένος στο Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών

στην παρακάτω διεύθυνση 

https://psalthrion.blogspot.com/ 

ή 

πατώντας : ΕΔΩ

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (β 4-10)
4 ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι· 6 καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.  

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  : ΕΔΩ
 

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

     ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΟΥ : ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΥΠΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ : ΕΔΩ

Ό μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ. Χ. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πολλές φορές συγχέουμε τον Άγιο Ιωάννη τον ελεήμονα, αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας (; - 620),  που εορτάζει στις 12 Νοεμβρίου, με τον Άγιο Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη τον ελεήμονα (1193 - 1254), δεύτερο αυτοκράτορα της Νίκαιας, που εορτάζει στις 4 Νοεμβρίου.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ     Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου (η Αμαθούς, ήταν η σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.).
     Όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε και απέκτησε παιδιά,

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ», ΟΜΙΛΙΑ 42 (10, 1-4) 14-2-1988 

  

    (Απόσπασμα της ομιλίας στο 30').........Είπε κάποιους μελαγχολικούς λόγους ο Κύριος: «Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε». (Λουκάς 17,22) Θα έρθουν ημέρες, ποιές είναι αυτές οι μέρες; Ο Κύριος είχε υπόψιν τους τις έσχατες μέρες, όταν θα υπάρχει πολλή θλίψης και θα λέγουν οι πιστοί τότε: «Κύριε δείξε μας ένα σημάδι της παρουσίας σου».
    Αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε είμαστε μια Πεντηκοστή (εννοεί ο Γέροντας τη σύναξη των πιστών που ακούνε Λόγο Θεού). Όπου είναι οι πιστοί είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ακούγεται ο Λόγος του και προσφέρεται η λατρεία του Θεού. Μπορείτε να συλλάβετε την περίπτωση να είμαστε μονάδες και να μην υπάρχει αυτή η σύναξη, γατί η σύναξη είναι μια φανέρωση της Εκκλησίας. Προσέξατε φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στην Ιστορία. Να υπάρχει ένας διωγμός που να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε, να συναχθούμε, να συναντηθούμε. 
    Σας κάνει εντύπωση, γιατί οι πιστοί πήγαιναν κάθε βράδυ στις κατακόμβες, πήγαιναν στα κρησφύγετά τους, μέσα σε τόπους, για να μην τους βρουν οι διώκτες, αλλά οπωσδήποτε κάθε βράδυ να συναντηθούν; Με κίνδυνο της ζωής τους και της περιουσίας τους; Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό; Ερωτήσατε γιατί; Δεν θα μπορούσε κανείς να καθίσει στο σπίτι του, να λατρεύει έναν Θεό και να λέει ότι, γιατί να διακινδυνεύσω να πάω σε μια σύναξη; Ερωτήσατε γιατί έκαναν αυτό οι πιστοί; Γιατί με τον τρόπο αυτό φανέρωναν την Εκκλησία μέσα στην Ιστορία, και στα ίδια τους τα μάτια. Όχι μόνο στους άπιστους που για μια στιγμή τώρα τους κυνηγούν, αλλά και στα ίδια τους τα μάτια οι πιστοί έχουν την παρουσία της Εκκλησίας και συνεπώς το σώμα του Χριστού. Έχουν ένα δείγμα της Πεντηκοστής. Ο Χριστός είπε τους μαθητές, δεν θα χωριστείτε δέκα μέρες, θα είστε μαζί. Για να φανερωθεί η Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα. 
    Συλλάβετε τώρα την εικόνα να μην γίνεται αυτή η συγκέντρωση, δεν ξέρω τί μπορεί να γίνει αγαπητοί μου, και να μην συγκεντρωνόμαστε, όχι μόνο εδώ, αλλά σε κάθε ναό. Και όχι μόνο για το κήρυγμα, αλλά και για την λατρεία. Όλα είναι δυνατά. Αύριο όλα έρχονται. Και θα έρθουν. Με τα δεδομένα των προφητειών θα έρθουν. Τότε ο καθένας αν κάθετε στο σπίτι του θα λέει: «άλλος πιστός υπάρχει»; Όπως ο προφήτης Ηλίας που του απεκρύβει ότι υπάρχουν και άλλοι πιστοί. Νόμιζε ότι είναι μόνος. Τότε; Τότε ο κάθε πιστός θα ζητά ένα δείγμα αυτής της θείας παρουσίας και δεν θα το έχει........
 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ :  ΕΔΩ
 

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΗΝΑ - ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ


ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ : ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ : ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ (1840-1924)

Προσευχή με τους Ψαλμούς του Δαυΐδ κατά τον άγιο Αρσένιο και τον όσιο  γέροντα Παΐσιο | Το Zωντανό Iστολόγιο


ΒΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΝΤΕΟ - ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ : ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ : ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟ : ΕΔΩ 

 

    Όταν ξεκίνησαν να ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές είχαμε επισημάνει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί η Κυριακή είναι ημέρα αφιερωμένη  στον Κύριο και στην Ανάστασή του (γι'αυτό και δεν γονατίζουμε στις Κυριακάτικες Θείες λειτουργίες στο σημείο «Τα Σα εκ των Σων») και όχι στο εμπόριο και τα κέρδη. Τα κέρδη των Κυριακών και των μεγάλων εορτών δεν είναι ευλογημένα. Το ίδιο ισχύει για τις αγροτικές εργασίες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στηλίτευε αυτές τις ενέργειες που γίνονταν δυστυχώς και στην εποχή του. 
   Δεν τα λέγαμε, ούτε τα λέμε αυτά, για να παραστήσουμε τους έξυπνους, ούτε από κακίες και φθόνους, ούτε από κακεντρέχειες, ούτε να πιάσουμε έχθρες. Στο κάτω κάτω δεν τα λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού τα λέει και οι Άγιοι Πατέρες της εκκλησίας μας που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού. Ο δικός μας σκοπός ως ιστοχώρου είναι η ορθόδοξη ενημέρωση, η κατήχηση, που βασίζεται κυρίως στις ομιλίες του Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τα έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος τα ανέλυε στο πολυπληθές ακροατήριό του επί σειρά ετών : «μη νομίζετε ότι θέλουν το καλό μας αυτοί που μας βάζουν να κάνουμε αυτά τα πράγματα, άλλους σκοπούς έχουν και εξυπηρετούν, μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας αγαπά πραγματικά και θέλει το καλό μας, ας μην παρασυρόμαστε από την μόδα της εποχής μας, από τον δυτικό τρόπο ζωής, από την ξωφλημένη δυτική πνευματικότητα».
    Και τώρα, όπως είχε πει ο Άγιος Παϊσιος, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αφενός τα εμπορικά καταστήματα αναγκαστικά κλειστά λόγω της πανδημίας, αφετέρου στα αγροτικά δυστυχώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών καταστρέφουν τους κόπους των αγροτών. Ότι κέρδη προήλθαν από εργασίες που γίνονταν σε μέρες που ο Άγιος Τριαδικός Θεός δεν ήθελε να γίνονται, χάνονται τώρα, μπορεί και με το παραπάνω. Ας μην απελπιζόμαστε, αυτοκριτική, μετάνοια, καθαρό μυαλό, ακρόαση Λόγου Θεού, συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας, είναι τα μόνα όπλα που μπορούν να αλλάξουν τους εαυτούς μας, τον τρόπο της ζωής μας, να επηρεάσουν και τους  συνανθρώπους μας.
   

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

«Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΡΙΤΑΛΙΚΟΣ» : ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ; ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΜΙΚ ; ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ;

 Ο «Αστερίξ και ο Υπεριταλικός» κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 2017 και τον επόμενο χρόνο στη χώρα μας. Οι δυο ήρωες ο Αστερίξ και Οβελίξ συμμετέχουν στο μεγάλο αγώνα δρόμου (γκραν πρι) που διοργάνωσε ο Ιούλιος Καίσαρας. Έχουν όμως να αντιμετωπίσουν έναν παράξενο και δύσκολο αντίπαλο. Τον μυστηριώδη μασκοφόρο αρματοδρόμο κοροναϊό «CORONAVIRUS».ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΚΑΛΥΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΑΨΑΛΑ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (01-14 / 04 / 2020)Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς:

Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγω ἐπικείμενου πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν. Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κορονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά. Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.

    Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε ἐφιάλτης. Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό. Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη στούς πιστούς της.

    Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

    Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους. Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό θανατικό.

    Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ «σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία. Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία. Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν. Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκοπτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό.

    Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ. Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί διακριτικά.

    Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά λαχανικά καί τά φροῦτα γιά νά τρῶνε ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτινοβολία. Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό παράδειγμα.

    Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀνθρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς μας.

    Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

    Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος.

    Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν. Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν. Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος). Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γιʼ αὐτό τό θέμα. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;

    Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε πέρα». Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πίστη μας. Εὐχώμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα
Ἅγιον Ὄρος
01-14 / 04 / 2020

ΠΗΓΗ : ΕΔΩ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 

 
Ἡ παγγνωσία τοῦ Θεοῦ - Ἀναφορά εἰς τόν Ἅγιον Νεκτάριον. (09-11-80)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΛΕΠΕ : ΕΔΩ
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (β' 2-10)
2 εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι καὶ Πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 5 Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν, 6 διεμαρτύρατο δὲ πού τις λέγων· τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 7 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, 8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ· ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον. νῦν δὲ οὔπω ὁρῶμεν αὐτῷ πάντα ὑποτεταγμένα· 9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 10 ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι’ ὃν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (1846 - 1920) - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ


 Ο Άγιος Νεκτάριος μας άφησε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο. Ήταν πολυγραφότατος και λόγιος της εποχής του. Πραγματεύονταν πάσης φύσεως θέματα, θεολογικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, ηθικά, υμνολογικά κ.α. Το έργο είχε αναγνωριστεί για τη σπουδαιότητά του, το ύφος του και την πνευματικότητά του όσο ακόμα βρισκόταν εν ζωή από τον τύπο της εποχής αλλά και από την Πανεπιστημιακή κοινότητα.
       
        Θα σταθούμε σε ένα έργο του Αγίου Νεκταρίου με τίτλο "ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ", Τόμος Β', Αθήνα 1896, Τυπογραφείο Α. ΚΑΛΑΡΑΚΗ. 
 


   Είναι ένα έργο έκπληξη. Ο Άγιος Νεκτάριος μελέτησε για πολλά χρόνια, όπως αναφέρει στην εισαγωγή του έργου του, τους Αρχαίους 'Ελληνες Φιλοσόφους, αλλά και πολλούς Ρωμαίους φιλοσόφους. Αυτό φανερώνει σαφώς πως ο Άγιος είχε επίγνωση του άρρηκτου δεσμού μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...